COLL : Aspects of Antisemitism in Slovakia and Czech Lands during the 20th and 21st Century – Bratislava – 20 et 21 novembre 2014

Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí. Colloque international organisé par Ústav etnológie SAV en coopération avec Dokumentačné stredisko holokaustu et Židovská náboženská obec de Bratislava.

Programme

20. 11. 2014

9.00 – 9.15 : Otvorenie konferencie, úvodné slovo organizátorov / Opening.

9.15 – 10.45 : Od prelomu storočí po rok 1938/ From the beginning of 20th Century to 1938

Miloslav Szabó (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) : Slovenské národné hnutie a antisemitizmus – náčrt historickej analýzy/Slovak National Movement and Antisemitism.

Zuzana Panczová (Ústav etnológie SAV, Bratislava) : Obraz Žida v karikatúrach – na príklade časopisu Kocúr v období 1918 – 1938/ Image of the Jew – journal Kocúr in 1918 – 1938.

Hana Kubátová (Institut politogických studií, Fakulta sociálních věd UK, Praha, ČR) : Holokaust na Slovensku v materiáloch Svetového židovského kongresu/Holocaust in Slovakia in materials of JWC.

10.45 – 11.15 prestávka/break

11.15 – 12.15 : 1938 – 1945 (Holokaust)

Ján Hlavinka (Historický ústav SAV, Bratislava/Dokumentačné stredisko holokaustu SR) : Rusínska národnostná menšina a antisemitská politika ľudáckeho režimu na Slovensku (1939 –1945)/ Ruthenian minority and Antisemitic policy of Ludak’s regime (1939 – 1945).

Martin Šmok (SCU Shoah Foundation Institute for Visual History, L.A., USA) : Konstrukce židovského nepřítele – nic nového/ The Construction of Jewish Enemy.

14.15 – 15.15 – Obdobie 1945 – 1968/ Years 1945 – 1968

Ivica Bumová  (Katedra porovnávacej religionistiky – Sekcia judaistických štúdií FF UK, Bratislava, SK) : Antisemitizmus na Slovensku po roku 1945/ Antisemitism in Slovakia after 1945.

Blanka Soukupová (Fakulta humanitních studií UK, Praha, ČR : Diskriminace židovské komunity v českých zemích – její nositelé, formy a důsledky pro menšinovou identitu (od osvobození Československa k pražskému jaru a na práh tzv. normalizace)/ Discrimination of Jewish community in Czech Lands (1945 – 1968 – 1970).

15.30 – 17.00 : Prednáška

Miriam Mouryc (Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael) : Antisemitizmus v triede. Otázky a výzvy/ Challenges in teaching anti-Semitism in classroom.

17.15 – 18.15  : Prednáška
František Šebej (predseda Zahraničného výboru NR SR) : Antiizraelizmus: moderná forma antisemitizmu/ Anti-Israelism: modern form of Antisemitism?

21.11. 2014

9.00 – 10.30 – Obdobie normalizácie/ Period of the „normalization“

Peter Salner (Ústav etnológie SAV, Bratislava, SR) : Antisemitizmus v každodennom živote (Slovensko 1970 –1989)/ Antisemitism in every-day life (Slovakia 1970 – 1989).

Hedvika Novotná (Fakulta humanitních studií UK Praha, ČR) : Diskurzivní rámce vztahu k židům (antisemitismu) v obd. tzv. normalizace/ Relation to Jews – Antisemitism in Public discourse in the period of “normalization”.

po roku 1989

Jaroslav Franek (Dokumentačné stredisko holokaustu, Bratislava, SK) : Prejavy antisemitizmu na Slovensku po roku 1989/ Antisemitism after 1989 in Slovakia.

11.00 – 12. 00
Attila Kovács (Katedra porovnávacej religionistiky FF UK, Bratislava, SK) : Antisemitské, protisionistické a protiizraelské motívy vo vizuálnej reprezentácii palestínskych islámskych hnutí/ Antisemitic, anti- Zionist, and anti- Israeli motifs in visual representation of Palestine Islamic movement.

Monika Vrzgulová (Ústav etnológie SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu, SK) : Spomienky „divákov“ na holokaust: antisemitizmus, ľahostajnosť či pragmatizmus?/ Holocaust memories of bystanders: antisemitism, indifference or pragmatism?

12.30 – 13.00 Záverečné zhrnutie dvojdňového podujatia/ Final summary.

(Každý prednášajúci má k dispozícii 20 minút + 10 minút na zodpovedanie otázok.)